نــمــآزهــآیـــتــ رآ عــآشــقـ
ــــــــآنــه بــخــوآن،

حــتــی اگــر خــســتــه ای یـــآحــوصــلــه نــدآری

قــبــلــش فــکــر کــن چــرآ دآری نــمــآز مــی خــوآنــی؟

وبــآ چــه کــســی قــرآر مــلــآقــآتـــ دآری؟

آن وقـــتـــ لــــــذتـــ مــیــبــری از کـــلــمــآتــی کــه در تــمــآم عــمــر دآری تــکــرآرشــآن مــی کــنــی

تــکــرآر هــیــچ چــیــز جــز نــمــــــــــآز

در ایــن دنـــیــآ قــشــنــــــگــ نــیــســتــــ....

منبع اصلی مطلب : حجاب فاطمی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نماز